روز یاس های سپید
پوستر ویژه روز پرستار، طراح: مسعود صفار نژاد