سخن رهبر پیرامون نوروز
وضوح در جهت طول72<p>وضوح در جهت عرض72<p>