تصویری از بازی سپاهان ۰ - نفت آبادان ۰
تصویری از بازی سپاهان ۰ - نفت آبادان ۰